پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

الگوی زیر را با دقت نگاه کنید ، شکل بعدی چیست ؟

گزارش خرابی سوال