پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

به عدد های ...،۷، ۵، ۳، ۱ اعداد ..... می گویند.

گزارش خرابی سوال