پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

حاصل جمع کدام یک از عبارت های زیر بر ۲ بخش پذیر است؟

گزارش خرابی سوال