پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

به عدد ۹۳۴ ، ۴ تا ۵۰ تایی اضافه و بعد ۳۰ تا ۲ تایی کم کنیم حاصل ---- می شود.

گزارش خرابی سوال