پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

حاصل جمع زیر را بدست اورید. ۳۷۴۲۷+۵۳۴۰

گزارش خرابی سوال