پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

حاصل عبارت ۷۶۹۰+۱۰۰۰ چند است؟

گزارش خرابی سوال