پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

گوشته بین پوسته و هسته واقع شده است.

گزارش خرابی سوال