پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

در شکل مقابل شماره ی ۳ ، ----- رانشان میدهد.

گزارش خرابی سوال