پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

کره ی زمین پوسته ،گوشته و هسته دارد.

گزارش خرابی سوال