پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

بریدن کاغذ در کدام یک از موارد زیر تغییر ایجاد می کند؟

گزارش خرابی سوال