پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

تغییر اندازه و شکل از خصوصیات تغییر --- است.

گزارش خرابی سوال