پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

بریدن پارچه و شکستن لیوان هر دو یک تغییر --- هستند.

گزارش خرابی سوال