پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

گرما --- منتقل شود.

گزارش خرابی سوال