پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

برای تشخیص تب داشتن یک فرد از کدام گزینه ی زیر باید استفاده کرد؟

گزارش خرابی سوال