کلاس سوم

مهارت ‌های کلاس سوم ابتدایی شامل الگوها ، عددهای چهار رقمی ، عددهای کسری همچنین خوراکی ها ، مواد اطراف ما ، اندازه گیری واد ، نور ، نیرو و بیشتر