کلاس نهم

مهارت ‌های کلاس نهم (دوره متوسطه اول) شامل مجموعه ها ، عددهای حقیقی ، قدرمطلق و همچنین حرکت ، نیرو ، رفتار اتم ها با یکدیگر ، فشار ، ماشین ها و بیشتر

a

  • a1a