کلاس هشتم

مهارت ‌های کلاس هشتم (دوره متوسطه اول) شامل عددهای گویا ، عددهای اول ، زاویه های داخلی و خارجی و همچنین مخلوط و جداسازی ، تغییرات شیمیایی و بیشتر