کلاس هفتم

مهارت ‌های کلاس هفتم (دوره متوسطه اول) شامل عبارت های جبری ، معادله ، شکل های مساوی ، تبدیلات هندسی و همچنین اتم ها ، ابزارهای اندازه گیری و بیشتر