کلاس چهارم

مهارت ‌های کلاس چهارم ابتدایی شامل عددنویسی ، الگوها ، ماشینهای ورودی خروجی همچنین انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، آهن ربا ، بدن ما و بیشتر

فصل هفتم : آمار و احتمال