کلاس ششم

مهارت ‌های کلاس ششم ابتدایی شامل محاسبات با کسر ، عددنویسی ، اعداد صحیح و بخش پذیری و همچنین سفر انرژی ، ورزش و نیرو ، سفر به اعماق زمین و بیشتر