کلاس هفتم

مهارت ‌های کلاس هفتم (دوره متوسطه اول) شامل عبارت های جبری ، معادله ، شکل های مساوی ، تبدیلات هندسی و همچنین اتم ها ، ابزارهای اندازه گیری و بیشتر

بخش اول : علوم و ابزارهای آن

بخش دوم : مواد ، الفبای زندگی

بخش سوم : منابع خدادادی در خدمت ما